INFORMACJA PRAWNA
...INFORMUJEMY, że Wydawnictwo "Art-grafiti" nie jest związane ze Sport-Premium Sp. z o.o. Wszelkie powoływanie się na produkty Spółki Sport-Premium jest niezgodne z prawem. Wydawnictwo "Art-grafiti" nie posiada umocowania Sport-Premium Sp. z o.o. do dokonywania w jej imieniu żadnych czynności prawnych.
Jakakolwiek umowa zawarta z Wydawnictwem "Art-grafiti" na podstawie powoływania się na Sport-Premium Sp. z o.o. nosi cechy nieważności pod rygorem zastosowania art.43 ze znaczkiem 3 § 1 k.c. i art. 86 § 1 k.c. z uwagi na brak umocowania Wydawnictwa "art-grafiti" do działania w imieniu i na rzecz Spółki oraz podstępnego wprowadzenia w błąd drugiej strony umowy co do podmiotu przez niego reprezentowanego, co z kolei powoduje naruszenie przepisu art. 39 § k.c.
Wydawnictwo "art-grafiti" nie ma praw do nw. wzorów przemysłowych.
  • Decyzja z dnia 11 marca 2011 r. Urząd Patentowy unieważniająca wzór przemysłowy
  • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 marca 2012 r potwierdzający ww. decyzję
Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie - VI SA/Wa 1767/11
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Szczegóły orzeczenia na: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B23DBD96E4
Wyłączne prawa do niżej wymienionych wzorów przemysłowych posiada Sport-Premium Sp. z o. o.

Sport-Premium Sp. z o.o. zastrzega wszelkie prawa autorskie i własności intelektualnej wynikające z rejestracji wzorów przemysłowych oraz przedstawionych produktów na stronach: www.sportpremium.pl i www.indexfirm.pl

Wszelkie naruszanie praw z rejestracji wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz autorskich i własności intelektualnej jest nielegalne, niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami gospodarki rynkowej.